Verslag gemeenteraad 16 maart 2017

veeredinsdag 28 maart 2017 21:00

Afgelopen weken is er mogelijkheid geweest voor een aantal Veerse inwoners om een cursus gemeentelijke politiek te volgen. In 6 avonden zijn vele aspecten van de gemeentelijke politiek aan de orde geweest.

Organisatie van de gemeentelijke democratie, middelen die een raadslid ter beschikking staan om het raadswerk uit te voeren Een avondje debatteren. Hoe lobby je effectief en dat soort onderwerpen.

Een aantal van hen is in die periode bij elke commissie en raadsvergadering geweest om daar ook het raadswerk in de echte praktijk te proeven. Tijdens deze vergadering werd aan de deelnemers een certificaat van deelname overhandigd tezamen met een mooie USB stick. Wie weet hoeveel mogelijke fractievolgers hier uit zullen gaan voortvloeien.

Porthos
De agenda voor deze vergadering was niet erg lang. Maar inhoudelijk stond er toch wel wat te bespreken dat belangrijke gevolgen zou kunnen hebben voor mensen en organisaties.

De kwestie van Porthos: de door de 3 Walcherse gemeenten opgericht organisatie voor hulp aan jongeren, mensen met een behoefte op grond van de wet maatschappelijke ordening en jeugdzorg / mantelzorg. De raad van Middelburg besloot onlangs om deze samenwerking op te schorten en te kijken of Middelburg deze zaken beter alleen zou kunnen gaan organiseren. Een in onze ogen wat onbezonnen besluit. De raad van Veere roept de wethouder op om in gesprek te blijven met Middelburg om de samenwerking in stand te houden.

Het voorstel dat door het college werd voorgelegd kon geen akkoord vinden in de ogen van de gemeenteraad. Onze fractie (Arie Schot) stelde daarom voor om dit voorstel in te trekken. Dat vond navolging in de ogen van de andere fracties. Na een schorsing besloot het college het voorstel terug te trekken.

Voorstel over de MFA te Biggekerke
Gaat dit gebouw nu van energieneutraal naar NOM? NOM betekent "Nul Op de Meter".

Onze fractie heeft dit voorstel goed doorgesproken. Het is sympathiek en belangrijk om energiearm te bouwen. Maar het voorstel wemelt van de vaagheden op financieel gebied. De enig euro's die worden genoemd zijn de 5000 euro extra jaarlasten voor de gemeente voor de komende 40 jaar.

Wat niet duidelijk is, is hoeveel er dan per jaar wordt bespaard op de energienota, en ook niet hoeveel een aantal aangevraagde subsidies zullen gaan opleveren. Voorts is er een verdeelsleutel gemaakt van de subsidiegelden van 50/50 met Woonburg terwijl de investeringsinspanning tussen WB en de gemeente 34/66 bedraagt.

Kortom financieel niet voldragen en volwassen en voor onze fractie de reden om tegen dit voorstel te stemmen. Ook 4 andere raadsleden stemden tegen. Dan blijven er 10 over die voor stemden zodat het voorstel werd aangenomen, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid.

Voorstel kustvisie
Een voorstel om (in feite in heel Nederland) een visie te geven over het bebouwen van het open gebied in Nederland. Gemeentes worden op zekere manier wat beperkt in hun plannen voor die omgeving. Badplaatsen die als zodanig zijn benoemd worden uitgezonderd zodat gemeentes zelf mogen blijven bepalen hoe daar met bouwen omgegaan mag worden.

De PvdA pleitte nogal voor aan de zienswijze toevoegen van een regel over leefbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Onze fractie meende dat de huidige bestemmingsplannen structuurplannen en later te gebruiken omgevingsplannen voldoende waarborgen geven voor deze 3 aspecten

Wij stemden voor.

Ontwikkelingen Domburg
We zijn akkoord gegaan met de nieuwe formele plannen voor Domburg. Alles is beschreven in 5 gebieden met elk hun eigen karakter, eisen, en visies. Een mooi stuk met heldere tekst en prachtige tekeningen.

Het voorstel voor wat gemeente Veere wil gaan doen met huishoudelijke hulp:
Een lijvig reparatiestuk werd ons voorgelegd. Nu Porthos een tijdje draait en er landelijk gezien al wat rechtszaken zijn gevoerd over deze materie werd het tijd om de Veerse kijk hier en daar wat aan te passen.

Wij stemden voor.

Voorstel verzelfstandiging van de seizoensmarkten
Net als bijvoorbeeld de strandbewaking, het onderwijs en gezondheidsdienst zogenaamd "op afstand" hebben gezet gaan we dat nu ook doen met het runnen van de seizoensmarkten in de diverse Veere kernen. Onze inbrengen tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie heeft onze fractie sterk gepleit voor het opnemen van een regel / mogelijkheid om op elke markt ruimte ter beschikking te stellen voor zogenaamd "goed doelen". Dat stond er namelijk niet in.

Alle andere fracties steunden ons voorstel daartoe in de commissie (waarvoor hartelijk bedankt) en daarom is in het raadsvoorstel dat we vandaag behandelden deze mogelijkheid netjes opgenomen. Zelfs in Westkapelle......

Ook dit voorstel hebben wij dus van harte ondersteund.

Ook deze keer weer een groot scala aan onderwerpen waarover we in onze fractie hebben gepraat en besloten.

Verslag gemaakt door Ad Maris
Fractie SGP/ChristenUnie Veere

« Terug