Kadernota 2017

Arie Schotdonderdag 06 juli 2017 12:00

Voorzitter, collega’s, college, griffier, dames en heren,

Bij de woorden van de wethouder over de Kadernota 2017 over het ‘zicht op de haven, de naderende eindbestemming en het verwachte aanmeren zonder veel averij’ moest ik terug denken aan mijn bezoek aan Stockholm in mei dit jaar. Met mijn zoons bezocht ik daar het Vasa Museum. Een wereldberoemd maritiem museum gebouwd rond een nog in de haven van Stockholm gezonken Zweeds oorlogsschip uit 1628. Wat opviel, is dat men ook in Zweden niet zonder de Nederlandse kennis van de scheepsbouw kon. Het vakmanschap waarmee we in Nederland schepen bouwen en besturen, blijkt ook uit het Veerse schip, dat u in de kadernota presenteert.

De reactie van onze fractie op de kadernota 2017 is terug te kijken via:
https://youtu.be/KD9HYEKyNwc?t=2h37m

Wat verder opviel, is het gevaar voor zelfoverschatting. Het schip was zo uitbundig gebouwd en was zo gericht op pronken en pralen, dat de basis van het schip voorzien was van te weinig stabiliteit. Gelukkig geeft de Kadernota ook hierin blijk van een evenwichtige aanpak, zonder het geld direct over de balk te gooien. In het museum heb ik vooral genoten van een prachtig schip met veel historie. Tijdens het lezen van de Kadernota genoot ik mee van de positieve toon, die kan worden aangeslagen als we het hebben over gemeentelijk beleid en de gevaren koers. Dat de vaart zo voorspoedig verloopt, is iets om onze God voor te danken. Hij bewaakt uiteindelijk ook onze koers en uit Zijn zegen komt onze voorspoed.

Voorzitter,
Onze dank gaat uit naar de gehele ambtelijk organisatie en het college van burgemeester en wethouders voor hun gedreven en actieve inzet om tot dit mooie resultaat te komen voor de gemeente Veere.

Deze kadernota is alweer de opmaak voor de laatste begroting van deze raadsperiode 2014-2018 en staat in het teken van ‘doorzetten en afronden’.

De voorstellen betreffende de financiële uitgangspunten kunnen wij als SGP/ChristenUnie grotendeels volgen. Hier volgen enkele onderdelen die onze aandacht vragen:

Afvalstoffenheffing:
Het beleid ten aanzien van de afvalstoffenheffing is het streven naar 100% kostendekking.
Nu zien wij dit jaar op jaar terug keren, onze vraag is in welk jaar gaan wij dit realiseren?

Toeristenbelasting:
Een weldadige bron van inkomsten voor onze gemeente. Maar als we kijken naar de realisatie van 2016 zien we een groei van 4.3% ten opzichte van 2015.
Hoe weten we nu de eigenlijke opbrengst als de overnachtingen niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden?

Voorzitter,

Verfraaiing dorps- en stadsentrees:
Wat de SGP/ChristenUnie betreft, blijvende aandacht voor fraaie dorps- en stadsentrees. Wees ruimhartig in ondersteuning van initiatieven en denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.
Het zijn tenslotte onze visitekaartjes.

Gemeentehuis:
Allereerst een compliment aan de organisatie.
Als raadslid ben ik trots, wanneer je van vakmensen op klimaatbeheersing gebied hoort zeggen dat de gemeente Veere zijn nek heeft uitgestoken om een innovatief klimaatbeheersing systeem aan te leggen in ons gemeentehuis om nul op de meter(gas)te realiseren in een gebouw wat 17/18 jaar oud is. Het eerste gebouw in Nederland wat dat op deze wijze dit heeft gerealiseerd.

Ook de verdere renovatie van het gemeentehuis mag wat kosten op termijn, op zich staan wij daar niet negatief tegenover. Maar hoe staat het met de bezetting van het gemeente huis in 2019? Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij voor leegstand renoveren.
De aanpassing van de tuindeur van het bedrijfsrestaurant lijkt ons een verstandige en praktische renovatie om zo de ontvangstfunctie te verbeteren.

Organisatie:
Er wordt best wat geld uitgetrokken voor inhuur van personeel. Ons inziens ook logisch gezien het ambitie niveau van onze gemeente. Is het misschien verstandig, daar waar mogelijk is mensen een vast dienstverband aan te bieden, wat financieel aantrekkelijker zal zijn voor de gemeente.

Verkeer en vervoer:
Er staat nog al wat te gebeuren de komen de jaren. Het is belangrijk voor de leefbaarheid een goed en adequaat verkeers- en vervoersplan te hebben. Wij zijn als SGP/ChristenUnie ook blij met de aandacht voor het fiets-parkeren, wat nu soms ergernissen geeft. Ook de fietspaden moeten blijvend onze aandacht houden gezien het intensieve gebruik er van.

Economie:
De Ondernemersmanager is in de gemeente Veere een belangrijke schakel als mediator/relatiemanager geworden en verdient onze steun. Als SGP/ChristenUnie kunnen wij dan ook instemmen met de bijdrage van de gemeente Veere.

Het is fijn om de gemeente Veere op de kaart te zetten doordat het ESPA congres is binnen gesleept, mede door het actieve beleid van onze burgemeester. De link naar de badstatus is helder, maar het baart ons toch enkele zorgen:
- Hoe breed wordt het gedragen in Domburg?
- Klopt het dat ook de stadsraad er zich niet actief mee bezig houdt?
- Wij vragen ons af, wat is de oorzaak dat het niet echt van de grond komt?
- Of is het een feestje van enkele ondernemers?
Onze insteek is dat vooral de ondernemers aan de bak moeten en dat niet de gemeente hier het voortouw in moet nemen. Het is voor en door ondernemers!

Sport, cultuur en recreatie:
Groot onderhoud zwembad installaties is voor de SGP/ChristenUnie geen probleem. Dat mag wat kosten als je ziet wat dit de leefbaarheid in onze gemeente bevorderd en dan strekt dit zich dat niet alleen tot Serooskerke uit, maar bestrijkt bijna de gehele gemeente. De upgrading van het zwembad met een eenvoudige overkapping is een aantrekkelijke uitbreiding, waardoor je ook bij wind en regen nog gebruik kunt maken van het zwembad.
De renovatie/vernieuwing van de kleedruimtes zou wat ons betreft integraal moeten worden bekeken of het niet ingepast/gecombineerd met dorpshuis (Zandput)zou kunnen. Het is veel geld om het separaat te bouwen.

“De kust is breder dan het strand”

Fijn dat er aandacht is voor de uitstraling van onze parkeerterreinen. Zoals u zegt onthaalkamers van onze gasten. Maar diezelfde onthaalfunctie hebben ook onze strandovergangen. De stellages gemaakt van steigerpijpen straalt niet uit waarvoor zij staan. Kwaliteit is en blijft onze reclame. Misschien moet ons ambitie niveau iets omhoog om toekomstbestendig te worden, en dat geldt ook voor de toe-leidende paden.

Sociaal Domein:
Als SGP/ChristenUnie voelen wij ons verbonden met onze medeburgers die een steuntje in hun rug, of een uitgestoken hand of een horend oor nodig hebben.
Daarom ondersteunen wij het beleid wat het college ons voorstelt.

Wij willen hier de gelegenheid te baat nemen om onze vele enthousiasme en actieve vrijwilligers hartelijke te bedanken voor hun gedreven inzet. Wij beseffen dat zonder uw hulp Veere niet zou zijn wat het nu is. U kunt rekenen op onze inzet daar waar nodig is.

Voorzitter,

Volksgezondheid en milieu:
Bij de het langs-en dwars-scannen van de kadernota wordt het woord “duurzaamheid” node gemist.
Om over de invulling van onze doelstellingen maar te zwijgen.

Dit kan 2 dingen betekenen:
1. De uitvoering van het duurzaamheidsplan loopt als een tierelier. Dit had u best mogen melden, dan hadden we u kunnen complimenteren.
2. Of … de uitvoering van het duurzaamheidsplan is een ondergeschoven kindje.
We horen graag wat de realiteit is.

Sinds de raad volledig papierloos vergaderd zou je haast vergeten dat er nog oud papier is, wat met veel enthousiasme door vrijwilligers wordt opgehaald om de verenigingskas gezond te houden.
We willen nogmaals aandacht vragen om bij het opstellen van een nieuw afvalplan deze vorm van afval inzameling niet om zeep te helpen.
Onze Veerse vrijwilligers verdienen onze blijvende steun.

Programma VHROSV.(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)
Er staan vele investeringen op de rol in onze gemeente Veere. Daar zijn wij als SGP/ChristenUnie blij mee. Wij houden van een bedrijvig en economisch bruisende gemeente die volop in ontwikkeling is.
College laten wij gezamenlijk deze projecten lopen en houdt ons vroegtijdig op de hoogte zodat het I.O.B. proces ook volledig tot zijn recht kan komen en een ieder enthousiast kan blijven en zich niet gepasseerd voelt. Wij zijn blij dat de projecten in Domburg nu in een mooie startpositie zitten. Laten we de vaart er in houden.

Asbestregeling:
Asbest moet van de daken af! Prima insteek om meer geld beschikbaar te stellen.
Wat ons betreft wat verruimen zodat de inwoners gestimuleerd worden om aan de slag te gaan.

Voorzitter,

Nu komen wij aan het punt precariobelasting kabels en leidingen.
Voor ons als SGP/ChristenUnie is het duidelijk. Onze uitgangspositie was het belastinggeld dat geïnd wordt door de gemeente Veere van de kabelexploitant, en die dit op haar beurt weer doorrekent aan onze burger. Onze afspraak was dat wij als gemeente Veere het geïnde geld aan onze burgers zouden compenseren zoveel als in ons vermogen is. Afspraak is afspraak.
Ook wij zijn niet blij met heel deze belastingconstructie van geld rond pompen.

Voorzitter, wij sluiten af.

De kern van ons politieke handelen, richt zich op het welzijn van onze burgers. Welzijn die zich uit in veilig wonen, zorg voor de kwetsbaren, aandacht voor vrijwilligers, goed onderhouden openbare ruimte enz. Belangrijk is het daarbij te weten, dat ons politieke handelen afhankelijk is van Gods leiding. Hij bepaalt de koers van onze vaart. Hij bepaalt uiteindelijk of het schip zonder averij de haven zal binnenlopen en straks weer zal uitvaren. In Zijn handen kunnen we met vertrouwen de toekomst aan. We wensen u allen en onszelf Zijn zegen bij al ons politieke handelen. Behouden vaart!

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kadernota 2017163.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug