Standpunten

 • Overheid in dienst van God
  De Bijbel zegt in Romeinen 13, dat God land en gemeente laat besturen door middel van een overheid. Die overheid doet er goed aan, heeft zelfs de opdracht, om bij het besturen de Bijbel, het Woord van God, als kompas te gebruiken voor het dagelijks doen en laten. Het is de overtuiging van de SGP-ChristenUnie dat datzelfde kompas ook heilzaam is voor de gehele samenleving. Vanwege het besef van haar verantwoordelijke taak en haar afhankelijkheid van Gods kracht, hecht de SGP-ChristenUnie sterk aan het openen en sluiten van de raadsvergaderingen met het ambtsgebed.

 • Rentmeesterschap
  Rentmeesterschap, verantwoordelijkheidsbesef, waardering en zorg voor de naasten zijn steeds terugkerende kernthema’s. Niet alleen rentmeesterschap met betrekking tot verantwoordelijk en duurzaam gebruik van de aarde en haar grondstoffen, maar ook rentmeesterschap ten opzichte van de mens, de naaste, om ons heen. Als SGP-ChristenUnie staan we dan ook voor een verstandige verdeling van de ontvangen overvloed, zowel voor het individu als voor de gemeenschap.

 • Spelers en spelregels
  Het bestuur van de gemeente is eerlijk, betrouwbaar en integer. De eerste en beste plaats voor het opvoeden van kinderen, is het gezin. Het onderwijs is daarbij ondersteunend. Kerken en burgerlijke gemeente weten elkaar indien nodig op het juiste moment te vinden. Het stimuleren van de zondag als rustdag is en blijft goed voor onze samenleving. Onfatsoen, verruwing en excessen in woord, geschrift en gedrag bestrijden we met overtuiging. Onze tijd vraagt om meer betrokkenheid en meedoen van burgers en bedrijven bij bestuur en uitvoering. Breed gedragen (dorps)plannen verdienen serieuze aandacht. Haalbaarheid en wenselijkheid van plannen wordt bepaald na een bijbels-principiële afweging. Ook wordt daarbij het maatschappelijke draagvlak over de volle breedte geraadpleegd.

 • Aantrekkelijke Veere
  Veere is een gemeente die rust, ontspanning en waar mogelijk voorzieningen en zorg biedt aan haar 
  inwoners en gasten. Veere moet een leefbare gemeente blijven. De gemeenteraad zet zich (daarbij) 
  actief in voor inwoners en ondernemingen, zoals het beschikbaar stellen van ruimte voor woningbouw 
  en bedrijvigheid. Het specifieke karakter van de verschillende kernen wil de SGP-ChristenUnie minimaal behouden en waar mogelijk versterken.

 • Volkshuisvesting
  We bieden de mogelijkheid tot woningbouw naar behoefte. Soms is het nodig om (groepen van)
  woningen specifiek te bestemmen voor één doelgroep, bijvoorbeeld (levensloopbestendige) 
  woningen voor 1-persoonshuishoudens, senioren en starters. Aan de ingezette aanpassing van de 2ewoningverordening wordt een vervolg gegeven

 • Kust, strand en duinen
  De kuststrook is de ruggengraat van het Veers DNA en moet daarom gekoesterd worden wat betreft
  kwaliteit, beleving en aantrekkingskracht. Het strand laten we het strand, waarbij we oog hebben voor
  de wereld om ons heen. Een beperkte hoeveelheid toegevoegde activiteiten of accommodaties is
  onder voorwaarden mogelijk.

 • Onderwijs
  Kwaliteit staat bovenaan in het onderwijs. Waar mogelijk bieden we met de huisvesting daarbij
  ondersteuning, maar leidend is het schoolbestuur. Gezien de demografische ontwikkelingen is het te
  verwachten dat niet in elk kern een schoolvoorziening zal blijven. Is er sprake van nieuwbouw, dan
  zetten we in op een combinatieschool of een multifunctioneel gebouw met bijvoorbeeld sociale
  voorzieningen. Verschillende denominaties maken gebruik van dezelfde secundaire
  onderwijsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een gymzaal / vergaderruimtes.

 • Sport
  Sporten (al dan niet in verenigingsverband) om fit te blijven is gezond. Daarvoor zijn accommodaties
  nodig. Er zal in goed overleg evenwicht gezocht moeten worden tussen wat verenigingen zelf
  bijdragen en de gemeentelijke investeringen.